Privacy Policy

Geronimo neemt uw rechten bij gegevensverwerking ernstig. In dit document  lichten wij toe hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, verwerken en gebruiken. Ze vormt het algemene beleid van onze VZW op het vlak van gegevensverwerking conform de toepasselijke wetgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

Verwerkingsverantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de verwerking is GERONIMO VZW.

Voor alle vragen omtrent ons privacy beleid kunt u  met ons contact opnemen via info@geronimo.be. Voor vragen die verder gaan dan een eenvoudige vraag om inlichtingen, kunnen wij u vragen zich te identificeren, zodat wij zeker zijn dat wij de gevraagde informatie en gegevens aan de juiste persoon verstrekken.

Wanneer verzamelt en verwerkt Geronimo VZW gegevens?

De VZW verzamelt en verwerkt gegevens over u wanneer u zich lid maakt. Tot slot is het ook mogelijk dat wij gegevens over u verkrijgen via derden en deze gegevens gebruiken om u te benaderen om lid te worden.

Welke gegevens verzamelt en verwerkt Geronimo VZW?

Onze VZW verzamelt en verwerkt  gegevens die u ons naar aanleiding van contact met onze VZW meedeelt zoals uw naam, adres, e-mailadres en mogelijke professionele gegevens, zoals bedrijfsnaam en BTW-nummer.

Wij verzamelen deze gegevens wanneer u onze documenten en formulieren manueel invult en ook wanneer u dat elektronisch doet. Bij het eventuele bezoek aan onze website worden er cookies gebruikt. Voor meer informatie hieromtrent, kunt u de VZW contacteren.

Voor welke doeleinden verzamelt en verwerkt Geronimo VZW gegevens?

De doeleinden waarvoor wij gegevens verwerken zijn van diverse aard en worden hieronder uiteengezet. 

Voor onze leden verwerken wij deze gegevens voor ledenbeheer en de promotie van andere producten en diensten van Geronimo VZW zelf.

Naar leveranciers toe verwerken wij deze gegevens in het kader van ons leveranciersbeheer en op basis van de contractuele relatie die wij met onze leveranciers hebben of opbouwen.

Naar onze vrijwilligers toe verwerken wij de gegevens voor doeleinden zoals vrijwilligersbeheer en administratie.

Wat onze website betreft, stemmen wij de inhoud en het gebruiksgemak hiervan zoveel mogelijk af op u als gebruikers ervan. Daarnaast verwerken wij uw gegevens om te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit het ter beschikking stellen van een website en de inhoud ervan en om u in staat te stellen om gebruik te maken van de interactieve toepassingen en diensten op deze website.
 
Worden de gegevens meegedeeld aan derden?

Uw gegevens worden hoofdzakelijk intern verwerkt. Dat neemt niet weg dat ze moeten worden meegedeeld aan de verzekeringsmaatschappij in geval van sommige activiteiten.

Het is mogelijk dat wij voor bepaalde punctuele diensten een beroep doen op derden. In dergelijke gevallen kunnen uw gegevens aan deze derden worden bezorgd maar enkel voor de betreffende dienst en steeds onder controle van Geronimo VZW.

In bepaalde gevallen bestaat er een wettelijke verplichting om bepaalde gegevens over te maken. Dat is met name het geval wanneer wij hiertoe wettelijk worden verplicht of overheidsinstanties het recht hebben bij ons gegevens op te vragen.

Uw gegevens worden in beginsel niet doorgegeven naar derde landen of aan internationale organisaties.

Uw rechten

De regelgeving kent u diverse rechten toe die er moeten voor zorgen dat u voldoende wordt beschermd.

U kan zich te allen tijde verzetten tegen het gebruik van uw gegevens door Geronimo VZW voor direct marketingdoeleinden. Wenst u niet op de hoogte te worden gehouden van de activiteiten van Geronimo VZW, kan u dit melden via info@geronimo.

U kan steeds de gegevens die wij over u verwerken, inkijken en, indien nodig, laten verbeteren. Daartoe volstaat het dit aan te vragen via info@geronimo, met een bewijs van uw identiteit. Die vragen wij om te verhinderen dat uw gegevens worden meegedeeld aan iemand die daar geen recht op heeft.

Indien u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u steeds een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel. Daar kan u ook terecht voor alle algemene vragen in verband met de verwerking en bescherming van persoonsgegevens.

Wijzigingen

Geronimo VZW behoudt zich het recht voor om deze verklaring te wijzigen. Wijzigingen zullen via de website aan gebruikers worden gemeld.

25 mei 2018